Hur tar vi arbetet vidare?

Hur tar vi arbetet vidare?

En viktig del i att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och medvetet arbete mot korruption är att dokumentera genomfört arbete på lämpligt sätt.

Frågor myndigheten kan ställa sig:

Hur kan vi se till att arbetet sker kontinuerligt?

Myndigheten bör se till att den i framtiden kommer att kunna uppmärksamma om den behöver genomföra en ny eller uppdatera en befintlig analys. Myndigheten behöver också se till att den kan genomföra en sådan analys. Delar av det arbetet kan gå att integrera i befintliga processer. Hur detta görs på bästa sätt behöver varje myndighet avgöra. Det är alltid bra att upprätta en plan för arbetet på sikt, oavsett hur ofta myndigheten bedömer att det bör utföras. Det är lämpligt att en utpekad funktion får ansvar för att belysa eventuella behov i framtiden, till exempel när myndighetens verksamhet förändras på något väsentligt sätt.

Vad kan vi göra för att underlätta framtida analyser?

I framtiden kan det vara bra att kunna utgå från en tidigare analys av verksamheten. Därför är det lämpligt att myndigheten dokumenterar den genomförda analysen och hur myndigheten hanterar riskerna. Myndigheten kan också överväga att införa någon form av incidentrapportering för att få underlag till framtida analyser. Exemeplvis kan det gå att samla in data om hur utsatt personalen är för påverkansförsök.

Tidigare genomförda och dokumenterade analyser går att använda som avstamp för att uppdatera analyser i framtiden. Även genomförda åtgärder bör myndigheten dokumentera för framtiden. Det skapar bättre förutsättningar för framtida uppföljningar.

Integrera arbetet i befintliga processer

Så väl analysen av korruptionsrisker som åtgärdsarbete och uppföljningar kan integreras i övrig intern styrning och kontroll av verksamheten. Samtidigt är det viktigt att det korruptionsförebyggande arbetet och analyser av korruptionsrisker inte hamnar i skuggan av många andra frågor. Därför är det viktigt att arbetet uppmärksammas särskilt vid något tillfälle, oavsett om det utgör en integrerad del av befintliga processer eller om det görs avskilt.