Hantera och åtgärda riskerna

Hantera och åtgärda riskerna

Det finns inget universalrecept mot korruption som passar alla verksamheter. Riskerna för korruption kan vara mycket olika, korruption kan uppstå som ett resultat av samverkande riskfaktorer, och det finns många tänkbara åtgärder.

Frågor myndigheten kan ställa sig:

Hur väljer vi rätt åtgärder?

Myndigheten behöver anpassa åtgärderna utifrån varje risk. Ibland kan det till exempel vara lämpligt med åtgärder för att stärka kontrollmiljön. I andra fall kan det vara bättre att höja de anställdas kunskap om vad det innebär att vara anställd i staten. Ibland kan det vara lämpligt att kombinera olika typer av åtgäder.

Hur hanterar vi risker som vi accepterar utan åtgärder?

Det kan vara lämpligt att dokumentera alla risker som har identifierats, även sådana som för tillfället går att acceptera. Detta beror på att myndigheten kan behöva ändra sin bedömning av risknivån i framtiden.

Behöver vi upprätta en åtgärdsplan?

Beroende på hur många och hur omfattande risker som myndigheten har identifierat och bedömt som oacceptabla kan myndigheten behöva upprätta en åtgärdsplan. Planen ger struktur åt det vidare arbete och kan göra det lättare att följa upp arbetet med att hantera risker.

Den eller de som håller samman arbetet med riskanalysen behöver bedöma vilken typ av åtgärder som är nödvändiga, mot bakgrund av riskerna som har identifierats och hur dessa risker har värderats.

Några exempel på åtgärder

  • Stärk den interna kontrollmiljön. 
  • Tydliggör ansvarsförhållanden. 
  • Genomför insatser för att höja kunskaper. 
  • Stärk hur ledning och personal förhåller sig till värdegrunden. 
  • Inrätta rutiner för hantering av misstankar. 
  • Samverka med och lär av andra. 

Mer information om vad åtgärderna kan handla om 

Sammanfatta åtgärdsarbetet

Ofta är det lämpligt att sammanfatta åtgärdsarbetet och det kan myndigheten göra genom att upprätta en åtgärdsplan. I åtgärdsplanen kan myndigheten motivera vilka åtgärder som myndigheten genomför eller planerar att genomföra för att minska de identifierade riskerna. Planen kan också visa när i tiden som myndigheten kommer att genomföra åtgärden och om myndigheten planerar att följa upp åtgärden.

Stöd från andra myndigheter

Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverket, Ekonomistyrningsverket och Kammarkollegiet tillhandahåller kunskap om risker inom upphandling. Exempelvis har Upphandlingsmyndigheten stöd kring hur man kan förebygga korruption i upphandlingsprocessen på webbplatsen 

Brottsförebyggande rådet har tagit fram en lista över olika korruptionsrisker och hur dessa går att hantera. Listan kan fungera som inspiration i åtgärdsarbetet.