Identifiera riskerna

Identifiera riskerna

Myndighetsledningen bär det yttersta ansvaret för att verka mot korruption men i arbetet med att identifiera korruptionsriskerna kan hela organisationen bidra.

Frågor myndigheten kan ställa sig:

Vilka på myndigheten ska ta initiativ till och hålla samman analysen?

En myndighet som tidigare inte har analyserat korruptionsriskerna bör samla analysen centralt. När myndigheten inleder arbetet med att identifiera risker är det därför bra om en utpekad funktion har ansvar för att hålla samman arbetet. Det är också bra att undersöka om det finns någon med särskild kompetens vid myndigheten som bör delta i arbetet. Vilka funktioner som håller samman och genomför olika moment i arbetet kan variera från myndighet till myndighet. Men alla myndigheter bör se till att organisera arbetet på ett sätt som gör att myndighetens ledning kan informeras om analysens resultat.

Hur kan andra personalgrupper bidra till analysarbetet?

Ofta är det personalen som arbetar i verksamheten som bäst känner till de konkreta riskerna. Genom att inkludera dem i arbetet med att identifiera risker kan analysen göras relevant och verksamhetsnära. Det kan också ske genom att utvald personal deltar i fördjupande diskussioner om de risker som har identifierats.

Vad kan korruption innebära i vår verksamhet?

Utgå från en bred definition av vad som är korruption. Se till att täcka in alla myndighetens uppgifter och uppdrag. Kartlägg processerna i kärnverksamheten samt i administrativa moment och rutiner. Centrala styrdokument och annat som fungerar som stöd i det löpande arbetet kan gå att använda i kartläggningen. Ta gärna stöd av den kunskap som finns om kända riskområden.

Hur kan vi fördjupa vår förståelse för vilka de konkreta riskerna för korruption är i vår verksamhet?

Det är bra om man i analysen berör risker för vissa typer av relationer, beteenden och kulturer som kan leda till korruption och oegentligheter. Detta kan bland annat ske genom att fokusera på relationer som kan leda till intressekonflikter och vänskapskorruption. Det kan också handla om att gemensamt diskutera eller på något annat sätt fånga upp faktorer i kulturen vid myndigheten som kan bidra till att chefer eller medarbetare agerar fel i någon situation.   

Vad är skyddsvärt och hur sårbart är det skyddsvärda?

Eftersom det rör sig om händelser som är relativt sällsynta kan det vara bra att ta avstamp i en analys av vad som är skyddsvärt. Därmed kan det vara lämpligt att komplettera riskanalysen med en sårbarhetsanalys.

Kartlägg hela verksamheten

Kartläggningen bör ske med utgångspunkt i myndighetens uppgifter och uppdrag enligt instruktionen och regleringsbrevet samt de uppgifter som finns reglerade i andra författningar. Normalt går det att identifiera några eller fler risker efter en systematisk genomgång av hela verksamheten.

Arbetet med att identifiera risker går att fördjupa genom att fokusera närmare på olika former av relationer och om det finns några risker som är förenade med den kultur som finns vid myndigheten.

Kunskap om kända riskområden

Ta stöd av den kunskap som finns om riskområden för korruption och oegentligheter. Några generella riskområden är upphandling och inköp, rekrytering, representation och resor.

Läs mer om riskområden