Prioritera hanteringen av riskerna

Prioritera hanteringen av riskerna

När myndigheten har identifierat risker i verksamheten behöver de värderas. Värderingen ger myndigheten underlag för att prioritera rätt risker och åtgärder i den vidare hanteringen.

Frågor myndigheten kan ställa sig:

Innebär någon av de identifierade riskerna att myndigheten kan utsättas för särskilt allvarliga former av korruption, exempelvis mutbrott eller bedrägeri?

Även om det kan vara svårt att se en viss typ av korruption som mer skadlig än en annan så kan det i vissa fall vara värt att prioritera åtgärder mot de allvarligaste slagen av korruption.

Har vi i dagsläget något skydd mot de identifierade riskerna?

Det kan finnas skäl att prioritera helt ohanterade risker framför risker där myndigheten har ett visst skydd.

Finns det något som talar för att en viss risk är särskilt sannolik?

Den eller de som håller i arbetet med att analysera riskerna för korruption vid en myndighet bör i möjligaste mån utgå från befintliga kunskapsunderlag för att bedöma hur sannolikt det är att något ska inträffa. Det kan finnas incident- eller avvikelserapporter från verksamheten som tyder på att en viss företeelse är särskilt sannolik. Motsvarande kunskapsunderlag från andra myndigheter med liknande verksamhet kan också vara till hjälp.

Hur ser personalen på riskerna?

Även personalens syn på riskerna kan ligga till grund för att bedöma sannolikheten. Den eller de som håller i analysen bör samtidigt ta hänsyn till att personalen kan ta för lätt på riskerna.  

Är någon risk så liten att vi kan acceptera den utan åtgärder?

Det går inte att bedriva offentlig verksamhet helt utan risk för korruption. Därför handlar det värderande momentet också om att bedöma och avgöra om de identifierade riskerna i själva verket är så pass små att de inte kräver någon vidare hantering.

Arbetet med att identifiera risker kan leda till ett omfattande underlag från verksamheten. Genom att närmare analysera och värdera riskerna kan myndigheten få grund för nödvändiga prioriteringar i den vidare hanteringen.

Rangordna riskerna utifrån skada och sannolikhet

Genom att väga sannolikheten för hur pass allvarlig en viss händelse skulle vara kan myndighet skapa en prioriteringsordning för de identifierade riskerna. Myndigheten kan sedan avgöra hur riskerna behöver hanteras och hur pass omfattande åtgärder som behöver genomföras beroende på hur pass allvarliga risker det rör sig om och om myndigheten redan hanterar och stävjar riskerna på något sätt.

Det är svårt att bedöma sannolikheten för en viss korruptionsrisk. Men det går ändå att göra en kvalificerad bedömning utifrån kunskaper om vilka skyddsmekanismer som redan finns på plats.