Arbeta mot korruption

Arbeta mot korruption

God förvaltningskultur ett motmedel mot korruption

En god förvaltningskultur förutsätter att myndigheten har tolkat sitt uppdrag utifrån den statliga värdegrundens principer: att man bara agerar med stöd i lag, att man är opartisk och saklig, att man beaktar allas lika värde och att statens medel används effektivt.

Att arbeta mot korruption

Internationella studier visar att Sverige har ett relativt litet problem med mutor och andra brottsliga handlingar. Istället är vänskapskorruption av olika slag den typ av oegentligheter som förekommer oftare. För att förebygga och motarbeta korruption är det därför viktigt att utgå från den breda definitionen som omfattar både brottsliga handlingar och olämpliga beteenden.

Det är myndighetsledningens ansvar att motverka korruption. Ledarskapet är dessutom centralt i arbetet mot korruption eftersom chefernas beteenden och förhållningssätt sprids till resten av organisationen.

En utgångspunkt kan vara att analysera riskerna för korruption i den egna verksamheten. Utifrån analysen kan myndigheten vidta anpassade åtgärder. Här följer några exempel på generella åtgärder:

  • Skapa tydliga regler och riktlinjer som är anpassade till, förankrade och spridda i verksamheten.
  • Organisera arbetet för att minimera riskerna. Erfarenhet visar att till exempel arbetsrotation minskar risken för korruption på ett relativt enkelt men effektivt sätt.
  • Informera om och utbilda anställda i vad som är lagligt och olagligt, men även lämpligt och olämpligt.
  • Föra återkommande diskussioner om riskerna för korruption och de olika gråzonerna med både anställda och chefer. Här hittar du exempel på dilemman om korruptionsrisker. 
  • Införa rutiner för hur korruption eller misstankar om brott ska hanteras, agera kraftfullt och öppet när det inträffar och gör rutinerna kända inom organisationen.
  • Läsa mer om särskilda riskområden för korruption

Studie för att stärka arbetet mot korruption

Statskontoret har gjort en studie av förutsättningarna för och utformningen av ett konkret stöd till myndigheterna i deras arbete med korruptionsrisker. Den visar att myndigheterna har tillgång till flera olika stöd för att analysera risker för korruption. Stöden är överlag generella. Studien visar även att myndigheterna har olika förutsättningar och behov. Läs studien Myndigheternas korruptionsrisker. En studie av hur ett konkret stöd i riskarbetet kan utformas.