Handlingsplan mot korruption

Handlingsplan mot korruption

Statskontoret har i uppdrag av regeringen att främja de statliga myndigheternas arbete mot korruption, enligt en särskilt framtagen handlingsplan. Uppdraget pågår till och med december 2023.

Regeringens handlingsplan innehåller bland annat beskrivningar av de principer som ska vägleda förvaltningens arbete mot korruption. Uppdraget ska bidra till att utveckla myndigheternas arbete mot korruption, i enlighet med handlingsplanen. Vi ska bland annat utveckla olika former av stöd som leder till ett mer strukturerat arbetssätt mot korruption.

Forum för samverkan

Vi ska också inrätta ett forum för samverkan där Brottsförebyggande rådet, Ekonomistyrningsverket, Polismyndigheten, Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten ingår. Forumet ska bland annat involveras i att utveckla arbetssätt mot korruption, identifiera kunskapsluckor och bidra till uppslag på nya studier eller informationsinsatser. Andra aktörer ska också ges möjlighet att medverka. Ett exempel är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som har en betydelsefull roll genom att bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet.

Inom ramen för uppdraget ska vi också ta fram två lägesbilder över myndigheternas arbete mot korruption. Den första lägesbilden ska överlämnas till regeringen i juni 2021 och den andra i samband med slutredovisningen av uppdraget. Vid slutredovisningen ska vi även redovisa om det finns behov av ytterligare åtgärder, till exempel författningsändringar, för att utveckla arbetet ytterligare.