Genomförda möten

Genomförda möten

Tema: Kan rättsstaten och förvaltningspolitiken motverka korruption i myndigheterna?

Richard Sannerholm pratade om hur den svenska rättsstaten mår och vikten av rättsstatliga principer. Vidare berättade Bengt Jacobsson om hur den praktiska styrningen och uppföljning av statliga verksamheter påverkat hur myndigheter ser på sig själva och rollen som statsanställd. Slutligen pratade Lisa Lewander från Sjöfartsverket om utmaningar i att arbeta med korruptionsförebyggande åtgärder och för en god förvaltningskultur i en myndighet med viss affärsverksamhet.

1408

Tema: Korruption i offentlig upphandling

Konkurrensverket berättade om de korruptionsproblem som kan uppkomma vid offentlig upphandling. Jur. dr. Catrin Karlsson Westergren presenterade en undersökning av domar där korruption har förekommit i samband med offentlig upphandling. Vidare berättade Upphandlingsmyndigheten om hur korruption i inköpsprocessen kan förebyggas. Statskontoret avslutade med en diskussionsövning baserad på verkliga fall där det förekommit korruption i samband med offentlig upphandling.

738

Tema: Förvaltningskultur som motmedel mot korruption

En stark förvaltningskultur med trygga medarbetare som har god kunskap om hur man ska agera och förhålla sig till sina uppdrag kan motverka korruption och oegentligheter. Men hur går det till att bygga en stark förvaltningskultur? Frågan diskuterades på mötet. Vidare berättade Louise Bringselius om hur tillitsbaserad styrning hänger samman med den statliga värdegrunden och Tomas Brytting talade om hur medarbetare och organisationer kan arbeta med etisk kompetens.

693