Nätverksmöte 24 mars 2021

Nätverksmöte 24 mars 2021

Ett utvecklat arbete mot korruption i den offentliga förvaltningen 

I december 2020 beslutade regeringen en nationell handlingsplan mot korruption. Handlingsplanen ska förstärka arbetet mot korruption och ge statliga myndigheter förutsättningar att arbeta mer strukturerat. Statskontoret har i samband med handlingsplanen fått ett utökat uppdrag att främja arbetet mot korruption i de statliga förvaltningsmyndigheterna. Detta innebär bland annat att utveckla stöd för ett strukturerat arbetssätt och att inrätta ett forum för samverkan. Kunskap om riskerna för korruption är viktig för att myndigheterna ska kunna vidta adekvata åtgärder. En del av uppdraget är därför att ta fram ett stöd för analys av korruptionsrisker. Statskontoret ska redovisa uppdraget genom lägesbilder till regeringen över myndigheternas arbete mot korruption. 

Program 

Statssekreterare Malin Quick Oljelund och hennes medarbetare berättar om regeringens handlingsplan mot korruption. 

Johan Mörck, projektledare på Statskontoret, berättar om hur vi tagit oss an uppdraget och om vår roll i det fortsatta arbetet. 

Kronofogdemyndigheten har under det senaste året genomfört ett utvecklingsarbete som inkluderat att ta fram ett nytt arbetssätt för att analysera och ta hand om risker för oegentligheter. De berättar om detta arbete och delar med sig av erfarenheter och utmaningar.