Mer om principen demokrati

Mer om principen demokrati

Regeringsformen är den grundlag som ger oss de grundläggande utgångspunkterna för den svenska demokratin och förvaltningens roll. Du som är statsanställd ingår i den demokratiska styrkedjan och arbetar därmed på medborgarnas uppdrag. I ditt uppdrag ska du därför främja demokratiska värderingar.

Regeringsformen ger oss utgångspunkten

Regeringsformen anger utgångspunkterna för hur Sverige ska styras. En central förutsättning är att all offentlig makt utgår från folket. Folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning samt allmän och lika rösträtt.

Regeringsformen beskriver det allmänna, det vill säga de institutioner som finns till för att lösa gemensamma uppgifter i samhället. Det allmänna är all offentlig verksamhet, till exempel myndigheter, kommuner, universitet och domstolar. Det allmänna ska bland annat arbeta för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden.


Du arbetar på medborgarnas uppdrag och för våra gemensamma mål

Du som arbetar i förvaltningen är en del av den demokratiska styrkedjan

Den offentliga förvaltningen är en del av den demokratiska styrkedjan. Styrkedjan börjar med att medborgarna väljer ledamöter till riksdagen. Utifrån valresultatet formas sedan en regering som har till uppgift att styra landet. Regeringen genomför de lagar som beslutats av riksdagen, men har även makt att besluta om egna regler som kallas förordningar.

Myndigheterna är fristående, samtidigt som de är underställda regeringen. De måste också följa alla de lagar som riksdagen beslutat om. Riksdagen och regeringen får inte lägga sig i hur myndigheterna agerar i enskilda fall. Styrningen måste uppfylla vissa formkrav, och komma till stånd genom till exempel instruktioner, regleringsbrev och särskilda uppdrag. Informella signaler räcker inte.

Myndigheterna ingår i en demokratisk ordning, till följd av att all offentlig makt utgår från folket. Som anställd i staten är också du en del av det allmänna och den demokratiska styrkedjan. Det ingår i ditt uppdrag att verka för de principer som våra grundlagar lägger fast. Du är helt enkelt en del av den offentliga maktordningen och du utövar offentlig makt genom de beslut som du är med och fattar. Du arbetar på medborgarnas uppdrag och för våra gemensamma mål. Det särskiljer rollen som statsanställd från den som privatanställd.

Domstolarnas rättskipning har en särskild självständighet. Ingen myndighet, och inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet.

När det gäller myndigheterna under regeringen gäller en motsvarande självständighet vid myndighetsutövningen mot enskilda personer. Det innebär att regeringen inte får lägga sig i hur en myndighet beslutar i ett enskilt ärende. Det gäller självklart också enskilda ministrar. Det brukar kallas att vi inte har ministerstyre, vilket är ett särdrag för den svenska förvaltningen.

Det ingår i uppdraget att upprätthålla demokratiska värden

Regeringsformen slår fast att det allmänna bland annat ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden. Men det är ett mål och inte en rättsligt bindande regel (målsättningsstadgande). Det innebär att enskilda inte kan kräva sin rätt i en domstol med stöd av detta mål, utan måste hitta stöd i andra lagar som ger detaljerade regler. Exempelvis måste den som upplever sig utsatt för negativ särbehandling stödja sig på reglerna i diskrimineringslagen (2008:567).

Målet att demokratins idéer ska vara vägledande gäller för all offentlig verksamhet. Utöver att verka för demokrati ska det allmänna bland annat också:

  • se till att den offentliga makten utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet,
  • värna den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd,
  • främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer,
  • verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara,
  • främja det samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv.

Som statligt anställd måste du respektera vissa värden, men du har yttrandefrihet

Som anställd i staten är du en del av det allmänna och ska alltså arbeta för de principer som finns i våra grundlagar och som vår demokrati vilar på. Samtidigt har du samma rätt till yttrandefrihet, informationsfrihet och andra rättigheter som alla andra medborgare i Sverige. Du får alltså uttrycka dig fritt i vilket ämne som helst utan att riskera repressalier eller andra ingrepp. Eftersom du både i arbetslivet och utanför arbetet kan uppfattas som en representant för din myndighet finns en inneboende konflikt i detta. Se Fri åsiktsbildning