Överväg behoven av analys

Överväg behoven av analys

Alla myndigheter ska verka mot korruption men det är upp till varje enskild myndighet att överväga och bedöma om de behöver analysera riskerna för korruption. Detta gäller såväl en övergripande analys av korruptionsriskerna i hela verksamheten som mer avgränsade analyser i specifika delar av verksamheten.

Frågor myndigheten kan ställa sig: 

När analyserade vi riskerna för korruption senast?

Olika myndigheter behöver analysera riskerna för korruption olika ofta. Myndigheternas verksamheter skiljer sig åt, vilket innebär att vissa myndigheter behöver analysera riskerna mer frekvent än andra. Alla myndigheter bör ta fram rutiner för att på egen hand kunna överväga och avgöra om det är nödvändigt att göra en ny analys eller att uppdatera en analys som myndigheten har genomfört tidigare.

Har vår myndighet analyserat korruptionsriskerna i hela verksamheten?

Om myndigheten aldrig har analyserat korruptionsriskerna är det lämpligt att göra en analys av hela verksamheten. Analysen bör omfatta både kärn- och stödverksamheten. Det kan också vara lämpligt att göra mer riktade analysinsatser mot de verksamhetsgrenar som myndigheten bedömer är särskilt riskutsatta.

Har myndighetens verksamhet förändrats sedan vi senast analyserade riskerna?

Riskerna för korruption är inte statiska, utan förändras på grund av faktorer som kan vara både interna och externa. Det kan därför vara lämpligt att se över och uppdatera analysen när verksamheten förändras på något väsentligt sätt.

Genom att analysera korruptionsriskerna lägger myndigheten en grund för verksamhetsanpassade och nödvändiga åtgärder som underlättar att arbeta strukturerat mot korruption vid den enskilda myndigheten.

Analysprocessen i sig har flera värden

Arbetet med att analysera korruptionsriskerna kan ha förebyggande effekter. I analysprocessen kan viktiga lärdomar om myndighetens sårbarhet komma fram och bidra till att höja medvetenheten om risker vid myndigheten. Om myndigheten involverar delar av personalen i arbetet med att identifiera risker blir det också ett tillfälle för anställda att lära. Själva analysprocessen kan också leda till att synliggöra särskilt riskfyllda delar i verksamheten. 

Alla myndigheter behöver förebygga korruption

Alla myndigheter måste hålla sig inom de ramar som följer av en rad allmänna lagar och förordningar. I förlängningen anger dessa regler att alla myndigheter ska arbeta mot korruption och oegentligheter.

I förarbetena till myndighetsförordningen definieras intern styrning och kontroll som en process som den verkställande ledningen styr. Att analysera och eventuellt hantera korruptionsrisker bör enligt Statskontoret vara en del av den här processen. Processen ska med rimlig säkerhet resultera i en effektiv verksamhet enligt de mål som riksdagen och regeringen har satt upp, att myndigheten följer föreskrifter och regeringsbeslut samt att myndigheten tillförlitligt återrapporterar resultatet av verksamheten.