Traditionella kunskapshöjande insatser behöver kompletteras med reflektion och diskussion

Traditionella kunskapshöjande insatser behöver kompletteras med reflektion och diskussion

Det finns olika verktyg som kan bidra till att minska riskerna för att anställda begår oönskade handlingar och för att verksamheten ska fungera väl.

Ett är olika former av utbildningar. Ett annat är att utforma interna regler och ta fram styrdokument. Men allt är inte lämpligt eller ens möjligt att reglera.

Att medarbetare och chefer känner till reglerna är inte heller alltid tillräckligt för att de verkligen kommer att följa dem. Därför kan dessa verktyg behöva kompletteras med andra former av insatser. Ett sådant komplement kan vara tillfällen för reflektion och gemensam diskussion om olika situationer som kan uppstå i arbetsvardagen, exempelvis genom dilemmaövningar.

Sådana övningar kan öka alla anställdas förståelse för grundläggande rättsliga principer och om vad det innebär att arbeta på uppdrag av medborgarna. Dessa komplement kan också etablera sociala normer som är i harmoni med de mål och krav som organisationen måste förhålla sig till.    

Genom strukturerade samtal och gemensam reflektion om olika dilemman kan vi som anställda i staten träna upp en praktisk klokskap som innebär att vi är bättre rustade att hantera komplexa situationer på ett önskvärt sätt. Det vänjer oss också att öppet prata om etiskt svåra situationer, både som chefer och som medarbetare. Övningarna kan göras löpande och återkommande vid till exempel arbetsplatsträffar och enhetsmöten.