Legalitet

Legalitet

Medborgarna ska kunna lita på att myndigheter behandlar alla på ett likvärdigt och korrekt sätt. Det innebär att du som statsanställd måste känna till och följa de regler som är relevanta för ditt uppdrag och din myndighets verksamhet. Du måste också förstå hur reglerna ska tolkas och tillämpas.


”Den offentliga makten utövas under lagarna” - 1 kap. 1 § tredje stycket regeringsformen

Stöd i reglerna för myndighetens verksamhet

All verksamhet på din myndighet och alla beslut som fattas måste ha stöd i lagar och förordningar. Enskilda medborgare påverkas av myndigheters åtgärder och beslut och ska kunna lita på att myndigheterna agerar på ett rättssäkert sätt.