Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Statskontorets främjandeuppdrag ska bidra till att utveckla myndigheternas arbete mot korruption. Vi ska bland annat utveckla olika former av stöd som leder till ett mer strukturerat arbetssätt mot korruption.

Hur arbetar myndigheter mot korruption?

Inom ramen för uppdraget ska vi ta fram två lägesbilder över myndigheternas arbete mot korruption. Den första lägesbilden överlämnades till regeringen i juni 2021 och den andra överlämnas i samband med slutredovisningen av uppdraget i december 2023. Vid slutredovisningen ska vi även redovisa om det finns behov av ytterligare åtgärder, till exempel författningsändringar, för att utveckla arbetet ytterligare.

Handlingsplan mot korruption

Regeringen har tagit fram en handlingsplan mot korruption. Den beskriver vägledande principer för förvaltningens arbete mot korruption.

Ett utvecklat arbete mot korruption i den offentliga förvaltningen. Handlingsplan mot korruption 2021–2023  (315 K)

Forum för samverkan

Vi ska också inrätta ett forum för samverkan där Brottsförebyggande rådet, Ekonomistyrningsverket, Polismyndigheten, Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten ingår. Forumet ska bland annat involveras i att utveckla arbetssätt mot korruption, identifiera kunskapsluckor och bidra till uppslag på nya studier eller informationsinsatser. Andra aktörer ska också ges möjlighet att medverka. Ett exempel är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som har en betydelsefull roll genom att bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet.

Kontakt:

Johan Mörck

Bild på Johan Mörck
Projektledare: främja statliga myndigheters arbete mot korruption