Stöd i att analysera korruptionsrisker

Stöd i att analysera korruptionsrisker

Vi har tagit fram stöd för att analysera korruptionsrisker. Det ger vägledning till myndigheter som vill utveckla sitt arbete med att analysera och identifiera korruptionsrisker.

Det är viktigt att varje myndighet analyserar korruptionsriskerna för att kunna vidta åtgärder som är anpassade till den egna verksamheten. Vissa typer av verksamheter betraktas som mer riskutsatta än andra, exempelvis verksamheter som hanterar stora ekonomiska eller strategiska värden. Det är ledningarnas ansvar att genomföra nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka korruption i verksamheten.

En vägledning – steg för steg

Det finns ett antal moment som alla myndigheter kan utgå från för att strukturera arbetet med att analysera och hantera korruptionsrisker.

Process för analys av korruptionsrisker

I varje steg har vi tagit fram ett antal frågor som en myndighet kan ställa sig under arbetet med att analysera korruptionsrisker. Analysen lägger grunden för ett långsiktigt korruptionsarbete i myndigheten.

Läs om hur Ekonomistyrningsverket (ESV) använder modellen för att analysera korruptionsrisker i myndigheten

Utgå från en bred definition av korruptionsbegreppet

Korruption i offentlig sektor innebär att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra. Oegentligheter är ett nära besläktat begrepp som delvis överlappar korruptionsbegreppet. Vi definierar oegentligheter som oönskade beteenden eller handlingssätt hos anställda som har konsekvenser för myndighetens verksamhet eller anseende.

När myndigheten analyserar korruptionsrisker i den egna verksamheten bör den utgå från en bred syn på vad som är korruption. Det innebär att korruption omfattar en bred uppsättning av oönskade beteenden och företeelser. Begreppet omfattar då alltifrån sådant som uppfattas som olämpligt till sådant som är olagligt.

Läs mer om korruptionsbegreppet

Hela organisationen kan bidra i arbetet

Personal i olika verksamhetsdelar har ofta god kännedom om problem och utmaningar i verksamheten, och vilka konkreta risker för korruption som finns i anslutning till deras verksamhet och arbetsuppgifter. Att dra nytta av deras kunskaper och erfarenheter är ofta ett bra sätt att göra analysen träffsäker.

Myndighetsledningen bär formellt alltid det övergripande ansvaret för att korruptionsriskerna värderas och hanteras. Därför är det bra om riskanalysen ställs samman av en central funktion vid myndigheten som också informerar ledningen om resultatet av den.

Stöd för analys av korruptionsrisker – del 1

Vi redovisar grunderna till arbetet med att analysera riskerna för korruption i den egna verksamheten. Det är ett stöd för att klargöra varför alla myndigheter bör analysera korruptionsrisker. Ett annat syfte är att ge vägledning till myndigheter som har liten eller ingen erfarenhet av att analysera korruptionsrisker.

Bild på omslag till Stöd för analys av korruptionsrisker – del 1

Stöd för analys av korruptionsrisker del 2 - arbetssätt för att identifiera risker för korruption

Det finns inte en modell för att identifiera korruptionsrisker som passar alla myndigheter. Däremot finns det några grundläggande moment för att arbeta på ett strukturerat sätt. Dessa är: planering och förberedelse, kartläggning av verksamheten, samtal med personalen och sammanställning av underlag.

Bild på omslag till Stöd för analys av korruptionsrisker del 2 - arbetssätt för att identifiera risker för korruption