Respekt

Respekt

Som anställd i staten ska du i ditt arbete visa respekt för den enskilda människan och dennes mänskliga rättigheter. Det handlar bland annat om att uppfylla krav på ickediskriminering och att ta hänsyn till den personliga integriteten. Jämlikhet, jämställdhet, medmänsklighet och integritet är nyckelord för att uppfylla dessa krav.

 

Krav på ickediskriminering

Principen om respekt innebär att du som statsanställd ska motverka att någon diskrimineras i kontakter med din myndighet. Diskriminering innebär att en person blir sämre behandlad än någon annan på osakliga grunder. Diskrimineringslagen anger att grunderna för diskriminering är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.


”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet” - 1 kap. 2 § första stycket regeringsformen

Hänsyn till den personliga integriteten

Skydd för den personliga integriteten innebär att enskilda har rätt till privat- och familjeliv. Skyddet gäller mot det allmänna och innebär att myndigheter inte hur som helst får inkräkta i någons privatliv. För att ett intrång i någons personliga integritet ska vara tillåtet måste det bedömas nödvändigt i ett demokratiskt samhälle, till exempel för att upprätthålla lag och ordning.