Om vårt uppdrag

Om vårt uppdrag

Statskontoret främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Fokus i arbetet ligger på ledarskapets betydelse och rollen som statsanställd. Vi har också i uppdrag att särskilt utveckla arbetet mot korruption i staten och driver därför myndighetsnätverket mot korruption.

Vi håller workshoppar

Vi erbjuder workshoppar för myndigheter som vill utveckla sitt arbete med den statliga värdegrunden och en god förvaltningskultur. Tyngdpunkten i workshopparna ligger på reflektion och diskussion om rollen som anställd och chef i staten. Vi vänder oss främst till personer i ledande befattningar på myndigheter.

Vi utvecklar användbart stöd

Vi tar löpande fram ny kunskap och information som stödjer myndigheterna i deras arbete med att skapa och upprätthålla en god förvaltningskultur, bland annat i form av skrifter och handböcker, dilemmaövningar, utbildningar och filmer.

Vi ordnar seminarier med inspirerande föreläsningar

Vi ordnar seminarier för att sprida kunskap, inspirera och vara ett forum för erfarenhetsutbyte. Vi bjuder in både praktiker och forskare för att prata om olika teman.

Vi driver myndighetsnätverket mot korruption

Vi driver nätverket mot korruption som är en plattform för att främja och stödja lärande och erfarenhetsutbyte mellan statliga myndigheter. Nätverket ska stärka myndigheternas förmåga att förebygga och hantera risker för korruption i den egna verksamheten.

Vi samarbetar med andra myndigheter

Vi har initierat ett arbete att samverka med de myndigheter som har regeringsuppdrag som är kopplade till den statliga värdegrundens principer. Samordning sker även då Statskontoret genom egeninitierade utredningar, och pågående regeringsuppdrag med att undersöka möjligheter för ett stöd att upptäcka korrupionsrisker, tar fram kunskapsmaterial och verktyg för arbetet med att främja god förvaltningskultur.