Om vårt uppdrag

Om vårt uppdrag

Statskontoret främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Fokus i arbetet ligger på ledarskapets betydelse och rollen som statsanställd. Vi har också i uppdrag att främja statliga myndigheters arbete mot korruption, enligt regeringens handlingsplan, och driver myndighetsnätverket mot korruption.

Vi utvecklar användbart stöd

Vi tar löpande fram ny kunskap och information som stödjer myndigheterna i deras arbete med att skapa och upprätthålla en god förvaltningskultur och arbeta mot korruption, bland annat i form av skrifter och handböcker, dilemmaövningar, utbildningar och filmer.

Vi håller workshoppar

Vi erbjuder workshoppar för myndigheter som vill utveckla sitt arbete med den statliga värdegrunden och en god förvaltningskultur. Tyngdpunkten i workshopparna ligger på reflektion och diskussion om rollen som anställd och chef i staten. Vi vänder oss främst till personer i ledande befattningar på myndigheter.

Vi ordnar seminarier med inspirerande föreläsningar

Vi ordnar seminarier för att sprida kunskap, inspirera och vara ett forum för erfarenhetsutbyte. Vi bjuder in både praktiker och forskare för att prata om olika teman.

Vi samverkar med andra myndigheter

Vi driver nätverket mot korruption som är en plattform för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan statliga myndigheter. Nätverket ska stärka myndigheternas förmåga att förebygga och hantera risker för korruption i den egna verksamheten. Vi kommer också att inrätta ett särskilt forum för att utveckla arbetssätt mot korruption och identifiera kunskapsluckor tillsammans med flera myndigheter.

Hela vår verksamhet en källa till kunskap

Statskontorets egeninitierade studier och utredningsuppdrag från regeringen är också en källa till kunskap för att främja arbetet med en god förvaltningskultur och mot korruption i staten. Sök bland våra rapporter.