Organisationskulturen kan både vara ett smörjmedel och ett hinder för myndigheterna

Organisationskulturen kan både vara ett smörjmedel och ett hinder för myndigheterna

Organisationskulturen kan fungera som ett smörjmedel för myndigheters förmåga att uppnå mål, lösa uppgifter och leva upp till de krav som reglerna ställer.

I förlängningen kan organisationskulturen öka regeringens möjligheter att få genomslag för sin styrning i förvaltningen. Men dessvärre gäller också det omvända. En organisations kultur riskerar att sätta den formella styrningen ur spel och bidra till att verksamheten inte fungerar på ett tillfredställande sätt.

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt. Därför är det särskilt viktigt att du som ledare förstår organisationskulturens betydelse och dessutom har kunskaper och verktyg som kan användas för att främja en god förvaltningskultur och identifiera riskkulturer.