Objektivitet

Objektivitet

En saklig och opartisk statsförvaltning med meritbaserad rekrytering krävs för att myndigheter ska kunna genomföra sina uppdrag på ett demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt.

Sakligt och opartiskt agerande i all verksamhet

Att vara saklig handlar om att du begränsar vad ett beslut kan grundas på. Det handlar också om att behandla alla lika och om att myndigheterna ska hålla sig till sina uppdrag.

Ibland är begreppen saklig och opartisk synonyma medan saklighet handlar om vad man grundar ett beslut på så avser opartiskhet hur beslutsprocessen uppfattas utifrån.

För att uppträda objektivt måste du vara uppmärksam på intressekonflikter som kan uppstå. Reglerna om jäv är till för att förebygga och undvika vissa situationer som kan påverka din opartiskhet. Du måste också berätta för arbetsgivaren om dina bisysslor och få dem godkända.


”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.” - 1 kap. 9 § regeringsformen

Statlig anställning ska ske på saklig grund

Vid rekrytering i staten ska förtjänst och skicklighet avgöra vem som är mest kvalificerad för jobbet. Förtjänst och skicklighet avser utbildningar och tidigare praktisk erfarenhet. Personliga kontakter, vänskapsband eller andra likande förutsättningar får inte ligga till grund för ett beslut om anställning.