Skrifter och handböcker

Skrifter och handböcker

Här finns skrifter och handböcker om en god förvaltningskultur som kan användas som kunskapsbas för anställda i staten. Handböckerna innehåller praktiska tips om hur myndigheter kan arbeta.

Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning

Den här skriften beskriver de sex principerna i den statliga värdegrunden. Skriften ger exempel och diskuterar beteenden och förhållningssätt.

Diskutera den statliga värdegrunden

En handledning till skriften Den statliga värdegrunden - gemensamma principer för en god förvaltning för ett kontinuerligt lärande kring vad den statliga värdegrunden innebär med övningar, diskussionsfrågor och handledning till samtalsledaren.

handledning_ny2.jpg

En kultur mot korruption

Alla statsanställda har ett ansvar för att sträva efter att vara objektiva och verka för att förtroendet för myndigheterna och staten i stort upprätthålls. En viktig del i detta är att förebygga och motverka korruption.

Jäv i offentlig tjänst

I skriften får du som arbetar i den offentliga förvaltningen mer kunskap om intressekonflikter och jäv. Om du kan reglerna och är medveten om vikten av att följa dem kan du också undvika situationer där intressekonflikter riskerar att uppstå. Skriften innehåller praktiska råd om förhållningssätt för dig som anställd och även rutiner och riktlinjer för myndigheterna.

Regler och riter – hur myndigheter kan arbeta för en god förvaltningskultur

En studie om hur en myndighets organisationskultur påverkar verksamheten och dess förutsättningar för en god förvaltning. Organisationskultur är de informella regler som bland annat utgörs av sociala normer, värderingar, sedvänjor och föreställningar. Skriften innehåller praktiska exempel på hur myndigheter kan utveckla sin organisationskultur för att få en god förvaltningskultur.

God förvaltningskultur i praktiken

Vår studie av hur myndigheter arbetar för att uppnå en god förvaltningskultur visar att fyra faktorer är centrala i arbetet. De är samsyn om uppdraget, intern styrning, ledarskap och medarbetarskap samt utbildning och fortbildning.

Ledarskapets betydelse för en god förvaltningskultur i staten

En skrift om statliga chefers möjligheter och begränsningar i arbetet med att främja en god förvaltningskultur och hur myndigheterna stöttar sina mellanchefer i detta arbete. Den lyfter fram viktiga utgångspunkter i myndighetsledningens arbete med att främja en god förvaltningskultur.

Statens fastighetsverks arbete med en god förvaltningskultur

Statskontorets analys av Statens fastighetsverks (SFV) arbete med en god förvaltningskultur visar att myndigheten har brister inom flera områden. Myndigheten har påbörjat ett förändringsarbete. Till stöd för SFV:s förändringsarbete lämnar Statskontoret ett antal åtgärdsförslag. Bland annat föreslår Statskontoret åtgärder för att stärka ledarskapet och för att ge medarbetarna ett starkt inflytande över förändringsarbetet.

bild-sfv.png

Myndigheternas personalansvarsnämnder

Hur organiseras och fungerar statliga myndigheters personalansvarsnämnder, och vilken roll kan de ha i arbetet för en god förvaltningskultur i staten? Statskontoret har kartlagt personalansvarsnämndernas arbete under perioden 2013 till 2017. Det handlar om knappt 1 700 ärenden. Ärendena som tas upp i personalansvarsnämnden avspeglar i många fall frågor som berör myndighetens syn på hur verksamheten ska bedrivas och vad som är en god förvaltningskultur.

Offentligt anställdas bisysslor. En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner

Många offentliganställda chefer och medarbetare har bisysslor. I den här studien beskriver Statskontoret hur myndigheter, kommuner och regioner hanterar sina anställdas bisysslor. Vi beskriver också regleringen av bisysslorna och rättsläget inom området. Vidare lämnar vi vissa förslag på hur arbetet med de offentliganställdas bisysslor kan stärkas.

Handböcker på engelska

Basic values of central government authorities – common principles for a good administrative culture

In this publication we describes the six basic values of central government, gives examples and discusses behaviour and attitudes. The publication can be used for discussions and exercises about the fundamentals of what is a good administrative culture.

Omslag till värdegrundsskrift på engelska

An Anti-Corruption Culture

Preventing corruption involves both employees and employers, and contributes to good governance in the long-term. It is important to militate against inappropriate behaviour (such as cronyism) as well as phenomena which are clearly criminal in order to strengthen and maintain the objectivity of all state employees and the confidence in the state as a whole.

anit-corruption_culture.jpg