Vad är korruption?

Vad är korruption?

Korruption är att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra. Korruption kan vara olagliga handlingar, men också olämpligt agerande. Oavsett vilket innebär den att statsanställda inte agerar rättssäkert och objektivt.

Korruptionens kostnad

Förenklat innebär all korruption att principen om objektivitet åsidosätts, det vill säga att man inte är saklig och opartisk. Det kan till exempel bero på intressekonflikter som inte hanterats, på frestelser eller på dålig kunskap om rollen som statsanställd och de regler som gäller i verksamheten. Det kan vara fråga om att du varit jävig vid ett beslut eller vid tillsättning av en tjänst, att du har förtroendeskadliga bisysslor som du inte berättat om eller om upphandling av varor och tjänster som inte gått rätt till.

Korruption medför höga kostnader och minskad effektivitet. Den kan snedvrida konkurrensen och stärka fel part ekonomiskt. Dessutom riskerar den att skada förtroendet för förvaltningen och i längden också för det demokratiska styret och staten i stort.

En kultur mot korruption

Alla statsanställda har ett ansvar för att sträva efter att vara objektiva och verka för att förtroendet för myndigheterna och staten i stort upprätthålls. En viktig del i detta är att förebygga och motverka korruption.