Ledningens ansvar och betydelse

Ledningens ansvar och betydelse

Myndighetsledningens roll och ansvar är central i verksamhetens arbete mot korruption.

Du som har en ledande position vid en statlig myndighet har en särskilt viktig roll i arbetet mot korruption i förvaltningen. Detta gäller oavsett om du är myndighetschef eller har en annan ledningsfunktion. Som generaldirektör har du det yttersta och övergripande ansvaret för verksamheten men du som är chef på en annan nivå i organisationen har också en viktig roll och stora möjligheter att bidra till myndighetens arbete mot korruption.

För ett strukturerat arbete mot korruption behöver myndighetsledningen vidta flera viktiga åtgärder. Vi lyfter fram några saker som du som har en ledande position bör fundera över och arbeta med. Det handlar bland annat om att som chef känna till vilka korruptionsrisker som finns och att ledningen skapar organisatoriska förutsättningar som säkerställer ordning och struktur. Åtgärderna behöver bli en integrerad del av den löpande verksamheten så långt det är möjligt.

Genom utvecklade arbetssätt som inkluderar medarbetare i samtal om risker, om de faktorer som påverkar dessa och om rollen som statsanställd blir varje anställd en central del i myndighetens skydd mot korruption.