Du som chef behöver känna till vilka risker som finns!

Du som chef behöver känna till vilka risker som finns!

Myndighetsledningen behöver känna till vilka korruptionsrisker som föreligger i verksamheten. Genom arbetet med att analysera riskerna för korruption läggs grunden för ett effektivt och verksamhetsanpassat förebyggande arbete.

Det handlar om att förstå riskerna

Det är viktigt att ledningen är väl införstådda med vilka korruptionsrisker som finns i verksamheten. Ofta får en utpekad chef, en särskild funktion eller en enhet ansvar för att ta göra analys av riskerna men för att säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll behöver ledningen gemensamt och löpande få en uppdaterad bild av vilka risker för korruption som föreligger i verksamheten och vilka som behöver hanteras.

Höj medvetenheten om riskerna i myndigheten

Genom att arbeta aktivt och löpande med att analysera risker har ledningen möjlighet att höja den allmänna riskmedvetenheten i organisationen, till exempel genom att de riskområden och särskilt riskfyllda situationer som identifieras används som en grund för samtal och övningar. På så sätt blir resultatet av arbetet med riskanalysen något mer än ”bara” ett dokument. De åtgärder som följer av riskanalysen bör ledningen också kommunicera och göra kända för de anställda.

Det finns ingen allmän modell för att analysera korruptionsrisker men stöd finns

Det finns ingen allmän modell för analys av korruptionsrisker som passar alla. Myndigheter behöver arbeta för att utveckla egna arbetssätt som passar behov och verksamhet. Däremot finns det ett antal moment som alla myndigheter kan utgå från som en struktur för arbetet: överväg behov, identifiera risker, prioritera aktiviteter, vidta åtgärder, dokumentera och följ upp.

Läs mer om Stöd för analys av korruptionsrisker

Utgå från en bred definition av korruption

En vanlig föreställning är att korruption handlar om ekonomiska transaktioner som sker i det fördolda, att det alltid handlar om att gynna sig själv. Men flera studier visar att mutbrott inte är den största utmaningen i offentlig sektor, snarare handlar det om mer svårupptäckta former av vänskapskorruption och intressekonflikter. Det kan till exempel handla om att kringgå regler kring rekrytering för att anställa vänner och bekanta eller att man deltar i beslut trots att man egentligen är jävig.

Statskontoret utgår därför från en bred definition av begreppet korruption. Korruption i den offentliga sektorn innebär att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra. Detta omfattar brottsliga handlingar men också beteenden som inte är olagliga men olämpliga. Läs mer om korruptionsbegreppet. Att utgå från en bred definition ökar möjligheterna att fånga in fler problematiska beteenden och handlingar i arbetet med att analysera riskerna för korruption samt ger bättre förutsättningar att sätta in effektiva åtgärder.