Vad är jäv?

Vad är jäv?

Saklighet och opartiskhet är en förutsättning för att du och den myndighet där du arbetar ska kunna fullgöra ert uppdrag på ett demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt. Situationer som kan påverkar förtroendet till opartiskhet kallas för jäv.

För att förebygga intressekonflikter finns regler om jäv som är till för att sätta gränser för när och hur du kan delta i handläggningen av ett ärende. Om du kan reglerna och är medveten om vikten av att följa dem kan du också undvika situationer där intressekonflikter riskerar att uppstå. Jäv som inte hanteras på ett korrekt sätt kan sägas vara korruption utifrån den breda definition som Statskontoret använder.

Olika situationer där jäv uppstår

Reglerna om jäv är förebyggande. De pekar ut vissa typsituationer där det allmänt sett finns risk för intressekonflikter. Reglerna handlar alltså inte om din moral eller kompetens, utan om att förebygga och undvika situationer där risken är större att handläggare eller beslutsfattare tar hänsyn till annat än reglerna och de sakliga omständigheterna i det enskilda fallet.

Du är jävig om:

- du är sakägare, part eller kan antas bli påverkad av beslutet (sakägarjäv, partsjäv och intressejäv)

- du är ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet (ställföreträdarjäv och ombudsjäv)

- någon du är släkt med eller en närstående är sakägare, part, blir påverkad av beslutet, är ställföreträdare eller ombud (släktskapsjäv och närståendejäv)

- du har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende i en lägre instans (tvåinstansjäv)

- du deltar i eller närvarar vid handläggningen av ett ärende om tillsyn över en kommunal verksamhet som du är knuten till (tillsynsjäv)

Generalklausulen avser de fall då det finns andra omständigheter som kan göra att din opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas (delikatessjäv).

Både arbetsgivare och medarbetare har ansvar

Myndigheterna har ansvar att göra det lätt för medarbetarna att göra rätt. Alla anställda måste få rätt information, förstå reglerna och hur de enklast anmäler jäv. Myndigheterna måste skapa medvetenhet kring frågorna genom utbildning och en öppen dialog. Men samtidigt vilar ett tungt ansvar på dig som statsanställd. Din arbetsgivare kan och ska inte känna till allt om dig och dina relationer. Som medarbetare ska du berätta och vara transparent när det kan finnas intressekonflikter. Berätta hellre en gång för mycket än en gång för lite. Försiktighetsprincipen bör vara utgångspunkt för både medarbetare och myndigheter.

Vad händer när du är jävig?

Du får inte delta i handläggningen av ett ärende om du är jävig. Du får inte heller närvara när ärendet avgörs. Om du är jävig på något sätt måste du alltså lämna över ärendet till någon annan eller gå ut ur rummet när beslutet ska fattas.

Läs mer om intressekonflikter och jäv i skriften Jäv i offentlig tjänst