Effektivitet och service

Effektivitet och service

Myndigheter ska ge ett gott bemötande, vara tillgängliga och på ett effektivt sätt ge medborgarna service.

Effektivitet vägs mot andra värden

Effektivitet handlar om att hushålla med statens medel, men även om att handlägga ärenden snabbt, enkelt och med tillräcklig kvalitet. Myndigheternas strävan mot att vara effektiva måste vägas mot att du som statsanställd samtidigt ska uppfylla andra krav i den statliga värdegrunden.


”I statens verksamhet ska hög effektivitet eftersträvas och god hushållning iakttas.” - 1 kap. 3 § budgetlagen

Du ska vara snabb och kostnadseffektiv, men effektiviteten får inte dominera handläggningen så att till exempel din opartiskhet kan ifrågasätts. Det är inte alltid lätt att hitta balansen mellan effektivitet och service. För mycket service riskerar att ta tid från handläggningen.

Skyldiga att ge service, vara tillgängliga och samverka

Som anställd på en myndighet ska du vara tillgänglig och ge service till medborgarna. Servicen ska anpassas till hur mycket som är lämpligt i det enskilda fallet.

Myndigheter är skyldiga att samverka för att förvaltningen ska bli så enhetlig och effektiv som möjligt men även för att underlätta den enskildes kontakter med myndigheterna.


”En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.” - 6 § förvaltningslagen