God förvaltningskultur

God förvaltningskultur

En god förvaltningskultur är de beteenden och förhållningssätt som vilar på den statliga värdegrunden. Efterlever alla statsanställda den statliga värdegrunden ger det förutsättningar för en effektiv, rättssäker och fungerande förvaltning.

Den statliga värdegrunden och andra rättsliga principer ligger till grund för hur myndigheter ska tolka och operationalisera sitt uppdrag från regeringen. Myndighetens ledning organiserar och styr verksamheten genom interna styrdokument och sitt ledarskap. Detta styr hur medarbetarna bemöter och skapar värde för medborgarna. En god förvaltningskultur är en institutionalisering av den statliga värdegrunden, vilket innefattar både formella styrdokument, informella förhållningssätt och en stödjande organisationskultur.

Illustration: "Den statliga värdegrunden och andra rättsliga principer" finns i botten, ovanpå det rutor med texterna "Uppdrag", "Styrning och strategier" och "Beteenden". En pil från dessa pekar upp på rutan "Medborgare"
Illustrationen visar en del av den demokratiska styrkedjan och hur arbetet med god förvaltningskultur passar in i den.

Vad bidrar till en god förvaltningskultur?

Flera faktorer påverkar förvaltningskulturen. Det handlar till exempel om:

Myndigheternas arbete med en god förvaltningskultur ska vägleda medarbetarna när lagar och riktlinjer inte ger alla svar.

På denna webbplats kan du hitta stöd för ditt arbete med god förvaltningskultur, till exempel handböcker, praktiska övningar och webbutbildningar.