God förvaltningskultur

God förvaltningskultur

En god förvaltningskultur är de beteenden och förhållningssätt som vilar på den statliga värdegrunden. Efterlever alla statsanställda den statliga värdegrunden ger det förutsättningar för en effektiv, rättssäker och fungerande förvaltning.

Den statliga värdegrunden och andra rättsliga principer ligger till grund för hur myndigheter ska tolka och operationalisera sitt uppdrag från regeringen. 

Illustrationen nedan visar en del av den demokratiska styrkedjan och hur arbetet med god förvaltningskultur passar in i den.

Illustration: "Den statliga värdegrunden och andra rättsliga principer" finns i botten, ovanpå det rutor med texterna "Uppdrag", "Styrning och strategier" och "Beteenden". En pil från dessa pekar upp på rutan "Medborgare"

En god förvaltningskultur omfattar både strukturen och kulturen

För att åstadkomma och upprätthålla en god förvaltningskultur behöver en myndighet arbeta med både strukturen (författningar, regler och intern styrning) och kulturen, det vill säga de värderingar och den praktik som råder i en verksamhet.

Att arbeta med strukturen innebär att omsätta lagar, förordningar och andra regleringar samt mål i den egna myndighetens organisation. Det görs bland annat genom interna bestämmelser och styrdokument, så som arbetsordningen och verksamhetsplanen. Den formella organisationen blir också en del av strukturen. Där framgår ofta någon form av hierarki och ansvarsfördelning, exempelvis mellan avdelningar och enheter samt mellan olika funktioner eller chefer.

De organisatoriska värderingarna ska inte förväxlas med individens privata egna. Detta handlar istället om hur organisationen och medarbetarna kollektivt värderar olika centrala frågor. Det kan exempelvis handla om hur myndigheten värderar effektivitet, transparens, autonomi, legitimitet, opartiskhet, kvalitet, följsamhet, pålitlighet och lojalitet när de ställs mot varandra i olika situationer. Det kan också handla om den sociala samvaron, det vill säga hur medarbetare i organisationen förväntas uppföra sig mot varandra.

De organisatoriska värderingarna utgör inte ensamt kulturen, utan kompletteras av det medarbetarna faktiskt gör, själva praktiken. Det handlar om medvetna beteenden, men även om invanda handlingsmönster, samt normer som styr hur medarbetare agerar i specifika situationer. Praktiken kan till exempel handla om hur medarbetare och chefer i en verksamhet faktiskt tillämpar interna styrdokument.