Vad kan jag göra i min roll?

Vad kan jag göra i min roll?

Alla som arbetar i en statlig myndighet behöver arbeta för en god förvaltningskultur, men olika befattningsnivåer har olika ansvar i arbetet. Vi har sorterat vårt kunskapsmaterial och praktiska stöd utifrån vad myndighetsanställda på olika nivåer – myndighetsledningar, chefer och medarbetare – kan göra för att skapa ett aktivt arbete för en god förvaltningskultur.

Vårt synsätt är att ett framgångsrikt arbete för en god förvaltningskultur startar hos myndighetsledningen, eftersom den har det främsta ansvaret att skapa god förvaltningskultur i myndigheten. Även ledare har en viktig roll då de påverkar verksamheten genom sitt praktiska ledarskap och är förebilder för medarbetarna. Men medarbetare på alla nivåer har ett eget ansvar och kan bidra till detta arbete på olika sätt.

Myndighetens ledning ska känna sin verksamhet och rusta en robust organisation

Ledare på alla nivåer ska vara närvarande och uppmuntra öppna samtal

Medarbetare på vissa centrala funktioner, med ansvar för bland annat verksamhetsplanering, kan ha ett utpekat ansvar att samordna myndighetens arbete för en god förvaltningskultur. Du som arbetar i en sådan funktion kan ha nytta av material inom samtliga av de ovanstående modulerna.