Stöd från andra myndigheter

Stöd från andra myndigheter

Flera myndigheter tillhandahåller olika former av stöd för att förebygga korruption och oegentligheter i statliga myndigheter. Det finns bland annat stöd för att analysera risker för korruption. Stöden utgår från olika regleringar och gäller för olika områden.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Brå har publicerat flera rapporter om otillåten påverkan och korruption i Sverige. De har också gett ut handböcker om hur myndigheter kan motverka och förebygga otillåten påverkan på statsanställda.

Ekonomistyrningsverket (ESV)

Myndigheter med internrevision kan få stöd i ESVs föreskrifter och allmänna råd. I förordningen om intern styrning och kontroll framgår vad en riskanalys bör innehålla. ESV har också gett ut en vägledning för myndigheternas arbete med att hantera risker förknippade med oegentligheter.

Kammarkollegiet

Kammarkollegiets stöd är i huvudsak utformat för att identifiera och prioritera allmänna brister i den egna verksamheten. Men stödet innehåller också frågor om korruption.

Konkurrensverket

Konkurrensverket tar fram rapporter om korruption kopplade till frågor som rör konkurrens på marknaden. Rapporterna handlar bland annat om osund konkurrens och upphandling.

Polismyndigheten

Polisens nationella antikorruptionsgrupp kan ge information och stöd för myndigheter i det förebyggande arbetet.

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten har ett stöd för att förebygga korruption i inköpsprocessen. Det innehåller praktiska råd och metoder för att identifiera och motverka korruptionsrisker i inköpsprocessen och förvaltningen av ingångna avtal.