Vad är korruption?

Vad är korruption?

Korruption är att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra. Korruption kan vara olagliga handlingar, men också olämpligt agerande.

Korruption är mer än bara mutor

För många i Sverige för begreppet korruption tanken till mutor. Men korruption kan vara många olika företeelser. Det behöver inte handla om att någon får en ekonomisk vinning. Det centrala är snarare att vinningen är otillbörlig, det vill säga att en fördel uppstår på osaklig grund. Studier visar att den vanligaste formen av korruption i Sverige sker utan krav på ersättning eller motprestation, så kallad vänskapskorruption.

Korruption kan vara olagligt och ibland kriminaliserat

Kriminaliserade handlingar som är korruption är till exempel mutbrott, trolöshet mot huvudman, bedrägeri, svindleri, stöld och andra tillgreppsbrott samt i vissa fall tjänstefel. Korruption kan också avse annat som är olagligt men som inte omfattas av straffrätten. Till exempel handlingar som strider mot krav på objektivitet och liknande principer i regeringsformen, förvaltningslagen eller lagen om offentlig anställning.

Även olämpligt agerande kan vara korruption

Korruption kan också vara sådant som är lagligt men som ändå är olämpligt. Det kan handla om avsteg från interna rutiner och regler eller andra situationer där objektiviteten går att ifrågasätta. Alla sådana avsteg är inte korruption, men de kan vara det om det uppstår en otillbörlig vinning eller en intressekonflikt som inte hanteras korrekt.

Korruption och närbesläktade begrepp

Det finns flera begrepp som används som mer eller mindre synonyma med korruption, exempelvis oegentligheter, bedrägeri och otillåten påverkan. Statskontoret anser att myndigheters förebyggande arbete bör utgå från en bred definition av korruption för att arbetet ska fånga och motverka många olika företeelser. En allt för snäv tolkning kan leda till att myndigheter inte upptäcker och hanterar risker som kan äventyra verksamhetens möjlighet att utföra sitt uppdrag.