Ändringar i kommunallagen som påverkar jäv

Ändringar i kommunallagen som påverkar jäv

Efter det att skriften om Jäv i offentlig tjänst publicerades har jävsgrunderna avseende sakägarjäv, intressejäv, närståendejäv, ställföreträdarjäv samt delikatessjäv ändrats i kommunallagen för att bättre överensstämma med lydelserna i förvaltningslagen. Syftet med det är att medborgare ska möta en offentlig förvaltning som oavsett förvaltningsnivå har samma krav när det gäller saklighet och opartiskhet.

Skriften har inte uppdaterats efter det att de nya reglerna trädde i kraft.

Läs mer: Regeringens proposition 2021/22:125 Val och beslut i kommuner och regioner