Statskontorets modell guidar ESV i arbetet med att analysera korruptionsrisker

Statskontorets modell guidar ESV i arbetet med att analysera korruptionsrisker

Ekonomistyrningsverket (ESV) är myndigheten som utvecklar den ekonomiska styrningen i staten. För att analysera korruptionsrisker i verksamheten har de tagit hjälp av Statskontorets stödmaterial som steg för steg guidar hur arbetet kan struktureras.

I Statskontorets vägledning finns en fem-stegs-modell för att strukturera arbetet med att analysera, identifiera och hantera korruptionsrisker. De fem stegen är: Överväg behov – Identifiera risker – Prioritera – Hantera och åtgärda – Följ upp arbetet. ESV har påbörjat sitt arbete med steg ett till tre.

Anna Ahlgren som är chefsjurist på ESV leder arbetet med att analysera korruptionsrisker i myndigheten.

– Som utgångspunkt för arbetet tog jag fasta på den processbilden med fem steg som finns i Statskontorets vägledning. Det har varit väldigt användbart och bra med en grundmodell för att starta arbetet, säger Anna Ahlgren.

På ESV har chefer och medarbetare från alla avdelningar varit delaktiga i arbetet. Genom ett brett arbetssätt som involverar både chefer och medarbetare i processen kan fler konkreta korruptionsrisker och riskfaktorer identifieras. För att identifiera korruptionsrisker på ESV har det diskuterats i workshoppar som mynnat ut i underlag som drivit arbetet framåt.

– Det har varit ett nytt sätt för alla involverade att arbeta men medarbetarna tycker det har varit roligt och värdefullt att lägga tid på detta. I diskussionerna har flera sårbarheter i verksamheten kommit upp som överraskade. Alla som varit delaktiga i diskussionerna fick någon aha-upplevelse, så samtalen har var givande, säger Anna Ahlgren.

Totalt har ESV identifierat 40 risker i myndighetens verksamhet som de värderat och bedömt sannolikheten för. De ligger nu mitt i det tredje steget och fortsätter nu arbetet med att prioritera hanteringen av risker.

– Arbetet med korruptionsrisker har fått ringar på vattnet. Då flera medarbetare varit involverade i arbetet har diskussionerna spridit sig vidare till fikaborden så det är verkligen frågor som engagerar, säger Anna Ahlgren.

Statskontorets vägledning är ett stöd för att förebygga korruption. Att identifiera och analysera risker för korruption lägger en viktig grund för träffsäkra förbyggande insatser.

Ta del av vägledningen för att analysera korruptionsrisk