Ansvarsfulla uppdrag fordrar förankring i den statliga värdegrunden

Ansvarsfulla uppdrag fordrar förankring i den statliga värdegrunden

Kronofogden fattar beslut som direkt påverkar människors liv. Medarbetarna har stora befogenheter och med det följer ett stort ansvar. Uppdraget förutsätter att alla som arbetar på myndigheten är väl förankrade i den statliga värdegrunden och kan hantera den komplexa rollen som statsanställd.

– Värdegrunden är viktig för Kronofogden, förklarar myndighetens rättschef Ulrika Lindén.

För Kronofogden är värdegrundsarbete såväl en utbildningsfråga som en fråga om ledning och styrning. Ledningen har en avgörande roll för att upprätthålla och driva arbetet.

Bild på Ulrika Linden

– Frågor om värdegrunden kan många gånger vara svåra och vi behöver diskutera för att skapa samsyn på myndigheten. Vi har sett att dilemmaövningar är ett effektivt sätt att belysa intressekonflikter och etiska dilemman som kan uppkomma i verksamheten, fortsätter Ulrika Lindén.

Jens Västberg, som är enhetschef för den förvaltningsjuridiska enheten betonar vikten av ett kontinuerligt arbete.

Förra året utvecklade Kronofogden sitt arbete med att förebygga oegentligheter.

– Vi introducerade bland annat ett nytt arbetssätt för att analysera och ta hand om risker för oegentligheter som innebär att vi informerar medarbetare om rollen som statsanställd i samband med riskanalysen. Framöver ska Kronofogden även anpassa sina styrdokument, säger Jens Västberg.

Kronofogden har tagit fram övningar som ska träna förmågan att upptäcka och förutse komplexa situationer som kan uppkomma i medarbetarnas vardag.  Övningarna ska komplettera det övriga arbetet med värdegrunden hos myndigheten. Tanken är att cheferna återkommande ska genomföra dessa övningar tillsammans med sina medarbetare.

– Det bidrar till att säkerställa att våra medarbetare har förutsättningar att utföra det ansvarsfulla uppdrag som Kronofogden har, säger Jens Västberg


Kronofogdens tips

  • Anpassa diskussionerna så mycket som möjligt utifrån er verksamhet.
  • Skapa aktuella övningar genom att fråga anställda om vardagsnära situationer när principerna i värdegrunden hamnar i konflikt med varandra.
  • Stäm av roller och ansvarsfördelning med medarbetare som arbetar med det som övningen rör.
  • Ha med er de juridiska ramarna så att diskussionerna fokuserar på vad som är lämpligt och olämpligt.
  • Se till att ha tillräckligt med tid för diskussionen och styr inte samtalet för hårt.