Mer om principen legalitet

Mer om principen legalitet

Legalitetsprincipen innebär att myndigheternas verksamhet måste ha stöd i rättsordningen, till exempel lagar och förordningar. Som statsanställd ska du också känna till och följa de regler som gäller i just din myndighets verksamhet. Medborgarna ska vara säkra på att myndigheterna följer reglerna.

Myndigheterna måste ha stöd i reglerna för verksamheten

Den viktigaste aspekten av legalitetsprincipen är att myndigheterna måste ha tydligt stöd i rättsordningen för sina åtgärder. Det gäller inte bara den del av verksamheten som handlar om att fatta beslut som påverkar enskilda, utan all verksamhet som en myndighet bedriver. 

Förutom att en myndighet måste ha författningsstöd för sina beslut eller åtgärder, måste den också kunna visa vilken regel den har använt sig av i det konkreta fallet. Det är viktigt för att enskilda som påverkas av myndigheternas beslut ska kunna förutse och förstå utgången. Sedan 2018 finns kravet på stöd i reglerna i förvaltningslagen, som också anger att ett beslut måste motiveras.


Ingrepp och begränsningar av våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter får bara ske genom lag och under vissa specifika förutsättningar.

Vissa saker måste meddelas i lag

Legalitetsprincipens krav på regelstöd innebär också att våra rättigheter får ett starkare skydd. Ingrepp och begränsningar av våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter får bara ske genom lag och under vissa specifika förutsättningar. Regeringen kan inte i en förordning bestämma om att begränsa yttrandefriheten. Vissa andra rättigheter kan inte begränsas alls – till exempel får tortyr eller dödsstraff aldrig förekomma. För regler som är betungande för den enskilda räcker inte förordningar, utan de måste ha stöd i lag. Till exempel måste en skyldighet för den enskilde att betala skatt beslutas av riksdagen genom lag.

Du måste känna till de regler som verksamheten berörs av

Enskilda påverkas av myndigheternas åtgärder och beslut. Ibland handlar det om myndighetsutövning, till exempel beslut om att en enskild person ska betala en avgift eller får ta emot ett ekonomiskt bidrag. Då är det viktigt att alla kan lita på att myndigheten tillämpar reglerna på ett korrekt sätt. En viktig aspekt av legalitetsprincipen är att du som statsanställd känner till och följer de regler som är relevanta för just ditt uppdrag och din myndighets verksamhet. Här ser det olika ut i olika delar av statsförvaltningen och vissa verksamheter och myndigheter har fler och mer detaljerade regler att följa.

Alla myndigheter måste också utifrån sina specifika uppdrag skapa interna regler för att fullgöra sina uppdrag. Sådana regler, rutiner och policyer måste vara relevanta och verksamhetsanpassade. De bör inte vara alltför detaljerade och onödiga dubbelregleringar bör undvikas. En arbetsordning behöver exempelvis inte upprepa vad som framgår av myndighetsförordningen. Regelverken måste också spridas i verksamheten så att alla anställda som ska tillämpa dem förstår deras innebörd.

Du måste kunna principerna för tolkning

Reglerna är inte alltid tydligt utformade och det är inte alltid självklart hur du ska tolka dem. Ibland kan det uppfattas som att olika regler är oförenliga och det kan uppstå svårlösta konflikter mellan dem. Då finns det en rad olika tolkningsprinciper som ger dig vägledning för hur sådana konflikter ska lösas. Till att börja med så har reglerna en hierarkisk ordning. Denna ordning innebär i korthet att grundlag går före lag som i sin tur går före förordningar. Men det finns också undantag från den hierarkiska ordningen. Ett exempel är att det i 4 § förvaltningslagen uttryckligen står att avvikelser både i andra lagar och i förordningar går före skrivningarna i förvaltningslagen.

En annan tolkningsprincip innebär att reglerna i nyare lag går före äldre. Ytterligare en princip säger att mer specifika regler har företräde framför de som är mer allmänt hållna. Du som statsanställd måste vara bekant med grunderna för de här tolkningsprinciperna för att kunna tolka och förstå de regler som gäller för din myndighets verksamhet. Detta hjälper dig att förstå hur regeringsformen, förvaltningslagen och grunderna för en god förvaltning förhåller sig till varandra och till andra regler.