Introduktionsutbildning för statligt anställda

Introduktionsutbildning för statligt anställda

Statskontoret arbetar med att ta fram en introduktionsutbildning för anställda i staten. Utbildningen ska ge grundläggande kunskaper om det som är gemensamt för alla som arbetar i statsförvaltningen, oavsett verksamhet. Den 29 juni 2023 kommer den att vara tillgänglig på webbplatsen statskontoret.se.

Utbildningen utgår från den statliga värdegrunden och ska ge deltagarna kunskaper om de regler och förutsättningar som styr arbetet i staten. Kunskaper de kan omsätta i sin roll som statsanställd.

Nedan några frågor och svar om introduktionsutbildningen: 

Om utbildningen

Vad är syftet med utbildningen?

Utbildningen ska ge grundläggande kunskaper om det som är gemensamt för alla som arbetar i statsförvaltningen, oavsett verksamhet. Genom utbildningen får deltagarna kunskaper om de regler och förutsättningar som styr arbetet i staten. Kunskaper de kan omsätta i sin roll som statsanställd.

När och var finns utbildningen tillgänglig?

Introduktionsutbildningen kommer att finnas tillgänglig på Statskontorets webbplats, statskontoret.se, den 29 juni 2023. Utbildningen är tillgänglig för alla som vill ta del av den.

Utbildningen kommer att vara tillgänglighetsanpassad enligt WCAG 2.1 nivå AA.

Vår myndighet har en egen introduktionsutbildning. Behöver vi göra om den nu?

Vi bedömer att myndigheterna överlag inte behöver göra större förändringar av sina egna introduktionsutbildningar. Vår utbildning kommer att på ett översiktligt sätt ta upp frågor som är gemensamma för alla statsanställda, som den statliga värdegrunden och rollen som statsanställd. Men den ersätter inte myndigheternas egna introduktioner av nyanställda. Myndigheterna kommer fortfarande att behöva fördjupa sig i dessa frågor, genom egna mer verksamhetsanpassade introduktionsutbildningar.

I vår utbildning kommer vi till exempel redogöra för vad jäv och bisysslor är. Men varje myndighet kommer fortfarande att behöva fördjupa diskussionen om vad saklighet och opartiskhet innebär vilka risker för jäv och bisysslor som kan uppstå i den egna verksamheten.

Är utbildningen obligatorisk?

Nej, utbildningen är frivillig. Men vi tror att nyanställda har nytta av innehållet i utbildningen och uppmuntrar myndigheterna under regeringen att se till att nyanställda har tid att gå utbildningen.

Får deltagarna ett intyg på att de genomfört utbildningen?

Ja, det kommer att vara möjligt att ladda ner och skriva ut ett intyg på att man genomfört hela utbildningen.

Finns utbildningen på engelska eller andra språk?

Vi kommer att tillhandahålla en engelskspråkig variant av utbildningen. Vi kommer att ta fram den engelskspråkiga varianten efter att vi lanserar den svenskspråkiga utbildningen. Den engelskspråkiga utbildningen kommer finnas tillgänglig under hösten 2023.

Om innehållet

Vad handlar utbildningen om?

Utbildningen kommer att utgå från den statliga värdegrunden och ge kännedom om de huvudsakliga lagar och regler som styr arbetet för statsanställda. Den statliga värdegrunden består av de sex principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.

Deltagarna ska efter avslutad utbildning bland annat känna till

- vad det innebär att vara statsanställd och på vilka sätt det skiljer sig från att vara anställd inom till exempel den privata sektorn

- de grundläggande principer och de huvudsakliga lagar och regler som styr ens arbete i staten

- hur vissa viktiga regler och principer påverkar det egna arbetet, till exempel offentlighetsprincipen.

Hur omfattande är utbildningen?

Introduktionsutbildningen består av åtta moduler som sammantaget tar upp till två timmar.

Är utbildningen endast för nyanställda?

Utbildningen är på en grundläggande nivå och vänder sig i första hand till nyanställda i staten men kan även vara till nytta för personer som varit anställda en tid.

Tekniska frågor

Är utbildningen tillgänglig via mobil och surfplatta?

Ja, utbildningen kommer att gå att genomföra på dator, surfplatta och mobil.

Går det att lägga in utbildningen i myndighetens egna lärplattform?

Ja, statliga myndigheter kommer att kunna importera utbildningen till egna lärplattformar, i form av så kallade SCORM-paket. Mer information om detta kommer vid lanseringen.