God förvaltningskultur i praktiken

God förvaltningskultur i praktiken

Vi har undersökt hur myndigheter arbetar för att uppnå en god förvaltningskultur och vilka utmaningar de ställs inför. Studien visar att fyra faktorer är centrala i arbetet. De är samsyn om uppdraget, intern styrning, ledarskap och medarbetarskap samt utbildning och fortbildning.

Studien visar att myndigheterna använder diskussioner mellan ledning och medarbetare för att skapa samsyn om uppdraget. De använder även verksamhetens organisation som verktyg för att skapa enhetlighet i verksamheten. Men det kan vara en svår balansgång att hitta en organisations- och styr­modell som leder till ökad samsyn, enhetlighet eller samarbete.

Myndigheterna använder också interna styrdokument för att skapa en god förvaltningskultur. Men för att interna styrdokument ska kunna bidra till en god förvaltningskultur måste de vara välkända, lättillgängliga, enkla att förstå samt anpassade till den specifika verksamheten.

Vår studie visar också att en god förvaltningskultur måste vara en integrerad del av ledarskapet. Närvarande chefer som kan stötta medarbetare i deras arbete har också bättre förutsättningar att motverka korruption. En av våra lärdomar är att chefer behöver tid och kunskap för att kunna vara närvarande.

Den fjärde faktorn är att såväl medarbetare som chefer behöver kunskap om förutsättningarna för att arbeta i en statlig myndighet. Myndigheterna har ofta information om den statliga värdegrunden i sina introduktionsutbildningar. Men det är inte säkert att kvaliteten på dessa motsvarar behoven i staten, och fortbildning inom detta område är ovanligt.