Intern styrning

Intern styrning

Utformningen och förvaltningen av interna styrdokument, policyer och riktlinjer påverkar i hög grad förvaltningskulturen.

Riktlinjer om till exempel jäv, bisysslor och hantering av misstankar om korruption och oegentligheter kan motverka intressekonflikter och främja en god förvaltningskultur. Men för att sådana interna styrdokument ska kunna bidra till en god förvaltningskultur måste de även vara välkända, lättillgängliga, enkla att förstå samt anpassade till den specifika verksamheten. Vissa myndigheter styr genom att fastställa konkreta aktiviteter i sin verksamhetsplan, men det finns risk att sådana aktiviteter blir engångsföreteelser.

Det är myndighetsledningen som är ytterst ansvarig för att fastslå sådana centrala rutiner och arbetsprocesser för verksamheten, exempelvis genom att besluta om arbetsordningen, verksamhetsplanen och andra interna styrdokument. Syftet är att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt. Myndighetens övriga chefer och medarbetare kan med fördel medverka i arbetet med att ta fram interna styrdokument.

Läs mer om hur myndigheterna använder interna styrdokument för att skapa en god förvaltningskultur.