Riskområden för korruption

Riskområden för korruption

Myndigheter som är medvetna om sina risker kan hantera dem på ett mer effektivt sätt. Vi vet att störst risk för korrupt beteende uppstår där stora ekonomiska eller strategiska värden hanteras. Reflektera över vilka riskområden ni har på er myndighet.

Generella riskområden som finns i alla myndigheter

Upphandling och inköp

Myndigheter upphandlar varor och tjänster i stora volymer. Vid upphandling finns det risk att kraven som ställs medvetet eller omedvetet gynnar någon eller några leverantörer i stället för att på ett sakligt sätt beskriva myndighetens behov.

Konsulter

Många statliga myndigheter hyr in personal. En utmaning med konsulter i verksamheten kan vara att de inte alltid har förståelse för de särskilda krav som finns på statsanställda. Det kan även uppstå svårigheter att förena centrala värden i ett företag med den statliga värdegrunden, till exempel de rättsliga principerna.

Rekrytering

Risken för vänskapskorruption är betydande vid rekrytering. Korruption handlar då ofta om att myndigheten inte hanterar en jävssituation på ett korrekt sätt eller att vänner eller bekanta till den som fattar beslutet eller deltar i beredningen får en otillbörlig vinning framför andra vid rekryteringen.

Informationshantering och it-säkerhet

Genom hot eller påtryckningar, andra former av otillåten påverkan eller rena mutor kan enskilda personer eller kriminella organisationer försöka få tillgång till strategisk informationen. Det kan till exempel handla om hur en myndighet arbetar eller om skyddsvärda anläggningar. Även intrång i it-system är en risk för korruption, exempelvis genom att aktörer kräver en motprestation för att återlämna informationen.

Gåvor, representation och resor

Risken med att ta emot en gåva, medverka vid gratisevenemang eller få reseerbjudanden är att det uppstår en tacksamhetsskuld till givaren och att mottagaren kan tänkas särbehandla givaren på något sätt i framtiden. Bara misstanken om att opartiskheten inte upprätthålls kan skada förtroendet för myndigheten.

Bisysslor

Bisysslor kan vara förtroendeskadliga om de väcker misstankar om att opartiskheten inte upprätthålls. De kan också bli problematiska om den anställde utsätts för påverkansförsök på grund av andra uppdrag.

Riskområden utifrån myndighetens typ av verksamhet

Utbetalningar

I samband med utbetalningar kan det finnas risk för påtryckningar eller för att en myndighetsanställd ger sig själv eller någon annan en fördel.

Inbetalningar

Anställda hos myndigheter kan föra över inbetalningar till sig själva eller ge andra möjlighet att slippa betala.

Tillsyn

Anställda hos myndigheter som utövar tillsyn kan påverkas att fatta gynnsamma beslut eller att lämna ut information.

Tillstånd och certifiering

Anställda hos myndigheter som ger tillstånd och certifierar fattar beslut som påverkar olika aktörers verksamheter. Det finns risker i olika former av påverkansförsök gentemot de som prövar sådana värdefulla tillstånd.

Motverka brott

Anställda i myndigheter som har till uppgift att förebygga och motverka brott kan bli utsatta för påtryckningar. Det kan handla om mutor och olika former av påverkansförsök men även hot och våld.

Forskningsmedel

Det kan förekomma intressekonflikter när medel beviljas till forskning. Även oredlighet i själva forskning kan förekomma, exempelvis fabricering, förfalskning eller plagiering.

 

Läs mer om kända riskområden