Demokrati

Demokrati

Som statsanställd arbetar du på medborgarnas uppdrag och för våra gemensamma mål. Myndigheterna ska se till att de beslut som riksdag och regeringen fattar blir verklighet. De är därför en viktig länk för att värna demokratin i samhället.


”All offentlig makt i Sverige utgår från folket” - 1 kap. 1 § första stycket regeringsformen

Du är en del av den demokratiska styrkedjan

Hur Sverige styrs beskrivs i regeringsformen. En central del i regeringsformen är att all offentlig makt utgår från folket. Den demokratiska styrkedjan består av folket, riksdagen, regeringen och förvaltningen. Med förvaltningen menas här alla myndigheter. Styrkedjan börjar med att medborgarna väljer ledamöter till riksdagen. Utifrån valresultatet formas en regering som har till uppgift att styra landet. Regeringen genomför de lagar som beslutats av riksdagen.

Myndigheterna är underställda regeringen. Regeringen bestämmer vad myndigheterna ska göra. Myndigheterna har stor makt att bestämma hur uppdragen ska utföras med stöd av de lagar som riksdagen beslutat om. Som statsanställd tillämpar du reglerna och utövar offentlig makt genom ditt beslutsfattande.

Du och din myndighet är en viktig länk i den demokratiska styrkedjan.

Demokratiska_Styrkedjan_950x767px.png

Främja demokratiska värderingar

Demokratins grundtanke om alla människors lika värde ska vara vägledande för all offentlig verksamhet. Det innebär till exempel att vi ska motverka diskriminering och bidra till att alla människor får vara delaktiga i samhället på jämlika villkor.