Rättsreglernas hierarki

Rättsreglernas hierarki

Det finns en rad olika sorters rättsliga regler. Med ett samlingsnamn kallas dessa författningar eller föreskrifter.

Grundlagar tar tid att ändra

Det finns fyra grundlagar i Sverige:

  • regeringsformen
  • tryckfrihetsförordningen
  • yttrandefrihetsgrundlagen
  • successionsordningen

De beslutas av riksdagen. För att stifta en ny grundlag eller besluta om ändringar eller tillägg måste riksdagen rösta likadant vid två tillfällen och det måste vara ett riksdagsval emellan. Det är för att grundlagarna inte ska kunna ändras hur enkelt som helst.

Lagar beslutas av riksdagen

Lagar beslutas av riksdagen, men här räcker en omröstning. En lag föregås vanligtvis av en utredning och sedan lägger regeringen fram ett förslag i form av en proposition till riksdagen. Vad som framgår av dessa förarbeten kan hjälpa oss att tolka lagen, men framförallt är lagtexten den viktigaste källan. Vissa saker måste meddelas i lag. Det gäller till exempel regler om skatter eller brott och straff.

Förordningar beslutas av regeringen

En förordning beslutas av regeringen. Oftast krävs ett bemyndigande, det vill säga att det står i en lag att regeringen får meddela närmare föreskrifter. Regeringen har också ett visst utrymme att besluta om egna regler utan ett bemyndigande. Som exempel kan nämnas myndighetsförordningen (2007:515), där regeringen bland annat bestämmer hur förvaltningsmyndigheterna generellt ska organiseras. Förordningar med instruktion reglerar respektive myndighets huvudsakliga uppgifter och organisation.

Myndigheter kan utfärda föreskrifter och allmäna råd

Även myndigheter kan få rätt att utfärda föreskrifter, vilket innebär att de kan bemyndigas att skriva regler som fyller ut lagar eller förordningar. Det handlar ofta om specifika detaljer i regelverket, till exempel Försäkringskassans föreskrifter om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (FKFS 2017:06) eller Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Inkomstdeklaration (SKVFS 2006:1).

Allmänna råd meddelas också av myndigheter. Det är vägledande rekommendationer snarare än formella regler som måste följas.