Chefens ansvar

Chefens ansvar

Ditt ansvar som chef på en myndighet utgår från lagar och förordningar. Av regeringsformen och förvaltningslagen framgår det till exempel att myndigheterna ska vara sakliga och opartiska.

Myndighetsförordningen slår fast att myndighetens ledning ska säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt och att det finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt.

Ditt ansvar som chef handlar också om att vara en förebild och pådrivare. Som ledare är du central i många olika processer i en verksamhet men när det gäller arbetet mot korruption har forskning och erfarenheter visat att det inte nog går att understryka betydelsen av att högsta ledning prioriterar och arbetar strukturerat med frågan och att chefer och ledare i organisationen följer regler och föregår med gott exempel. Som chef har dina beslut och ditt agerande en avgörande betydelse för att förvaltningen ska efterleva de rättsliga principerna som kommer till uttryck i den statliga värdegrunden.