Utbilda, engagera och diskutera

Utbilda, engagera och diskutera

Du som chef behöver utbilda, engagera och diskutera tillsammans med anställda.

Alla anställda bör få kunskap om grundläggande förutsättningar i rollen som statsanställd såsom lagar och regler, hur staten styrs, om myndighetens specifika uppdrag och om arbete mot korruption. Utbildning för anställda är en viktig pusselbit i att skapa en god förvaltningskultur och för att myndighetens ledning ska kunna säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt.

Arbeta systematiskt för att upprätthålla väsentliga kunskaper

Utbildning bör ges i början av anställningen men kan med fördel sen byggas på för att bevara och öka kunskapsnivån. Det är också viktigt att följa upp kunskaperna i till exempel medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar och enhetsmöten. Utan information om de anställdas faktiska kunskaper riskerar ledningen att överskatta organisationens förmåga att agera korrekt. Det blir också svårare att initiera effektiva insatser. Arbeta därför systematiskt för att upprätthålla de anställdas kunskaper i relevanta frågor.

Säkerställ att chefer har nödvändig kompetens

Det finns också goda skäl att satsa på riktade utbildningar mot chefer, ledare och andra nyckelpersoner på myndigheten. Dessa personer blir automatiskt förebilder i organisationen och har ofta centrala roller i beslut och arbetsprocesser. Om de har god kunskap kan de främja rätt beteenden och även upptäcka felaktigheter och problem i tid. Enligt Statskontorets studie av myndigheternas arbete mot korruption är det dock relativt få myndigheter som satsar på sådana utbildningar. Men det finns exempel på myndigheter som väver in frågor om god förvaltningskultur i interna utbildningar av specialister eller inspektörer.

Redan vid rekryteringen bör man förvissa sig om vilka kunskaper och erfarenheter kandidaterna har på det här området och vilka behov det finns för ytterligare utbildning vid en eventuell anställning.

Stärk kunskaperna genom dilemmaövningar!

Ett verktyg för att löpande utveckla kunskaperna om korruption hos anställda är att regelbundet diskutera frågor, dilemman och etiskt svåra situationer. Både chefer och medarbetare har nytta av att få dela erfarenheter och prata om gråzoner. Som chef är det viktigt att delta och visa engagemang i sådana övningar. Men var uppmärksam på din roll och fundera över om du ska leda övningen eller delta i diskussionen.

Läs mer om att leda och genomföra dilemmaövningar