Diskutera den statliga värdegrunden

Diskutera den statliga värdegrunden

Målet för den svenska förvaltningen är att alla myndigheter ska genomföra sina uppdrag på ett demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt och vara fria från korruption. Detta kräver ett medvetet och kontinuerligt arbete. Vi har tagit fram diskussionsövningar som syftar till att vara ett stöd i ett sådant arbete.

Övningarna utgår från skriften Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning. Skriften är ett kunskapsunderlag om de rättsliga principer som gäller för alla som arbetar i statsförvaltningen. Börja med att läsa skriften.

Övningarna hjälper er att omsätta kunskapen till er verksamhet

Den statliga värdegrunden tydliggör också de önskvärda beteenden och förhållningssätt som ska prägla myndigheten. Men eftersom principerna är formulerade på en övergripande nivå ger de inte alltid svar på hur du som medarbetare ska agera i ditt vardagliga arbete. För att kunna omsätta kunskapen om den statliga värdegrunden till din egen dagliga verklighet krävs det att du kan diskutera komplexa frågor med chefer och kollegor.

Övningarna främjar en öppen diskussion

Övningarna är tänkta att stärka förmågan att diskutera komplexa situationer i rollen som statsanställd. Övningarna handlar ofta om situationer i gråzonen, det vill säga när det inte finns ett givet rätt eller fel. De kan också handla om att olika mål, principer eller regelverk ställs mot varandra.

Övningarna saknar facit, och det är därför viktigt att den som leder diskussionen främjar en så öppen diskussion som möjligt. Syftet är att du och dina kollegor ska upptäcka att det kan finnas goda argument för helt olika synsätt, inte att ni ska bli överens och komma till en kompromisslösning.

Tips till dig som leder övningarna

Som samtalsledare är det bra att tänka på att lyssna aktivt, ställa öppna frågor och låta andra ta plats. I några fall finns det extrafrågor att använda om diskussionen stannar av.