Skrifter om korruption

Skrifter om korruption

För dig som vill läsa mer har vi samlat våra skrifter och rapporter om korruption.

Statskontorets handböcker

En kultur mot korruption

Alla statsanställda har ett ansvar för att sträva efter att vara objektiva och verka för att förtroendet för myndigheterna och staten i stort upprätthålls. En viktig del i detta är att förebygga och motverka korruption.

Jäv i offentlig tjänst

I skriften får du som arbetar i den offentliga förvaltningen mer kunskap om intressekonflikter och jäv. Om du kan reglerna och är medveten om vikten av att följa dem kan du också undvika situationer där intressekonflikter riskerar att uppstå. Skriften innehåller praktiska råd om förhållningssätt för dig som anställd och även rutiner och riktlinjer för myndigheterna.

Statskontorets rapporter

Rapporteringskanaler enligt visselblåsarlagen – överväganden och praktiska råd

Ett stöd för myndigheter som vill eller måste inrätta en rapporteringskanal enligt visselblåsarlagen.

Omslag på PM Rapporteringskanaler enligt visselblåsarlagen – överväganden och praktiska råd

Stöd för analys av korruptionsrisker – del 1

Vi redovisar grunderna till arbetet med att analysera riskerna för korruption i den egna verksamheten. Det är ett stöd för att klargöra varför alla myndigheter bör analysera korruptionsrisker. Ett annat syfte är att ge vägledning till myndigheter som har liten eller ingen erfarenhet av att analysera korruptionsrisker.

Bild på omslag till Stöd för analys av korruptionsrisker – del 1

Stöd för analys av korruptionsrisker del 2 - arbetssätt för att identifiera risker för korruption

Det finns inte en modell för att identifiera korruptionsrisker som passar alla myndigheter. Däremot finns det några grundläggande moment för att arbeta på ett strukturerat sätt. Dessa är: planering och förberedelse, kartläggning av verksamheten, samtal med personalen och sammanställning av underlag.

Bild på omslag till Stöd för analys av korruptionsrisker del 2 - arbetssätt för att identifiera risker för korruption

Arbete mot korruption är under utveckling

Statskontorets lägesbild av myndigheternas arbete mot korruption 2021. Den första lägesbilden bygger på en enkät till 209 myndigheter och intervjuer med 9 myndigheter. Vi har också haft samtal med samverkansmyndigheter. Intervjuer och samtal har bidragit till vår bild av de problem och utmaningar som finns i arbetet mot korruption

Myndigheternas arbete för att förebygga och upptäcka korruption

Statskontoret har kartlagt de statliga myndigheternas arbete med att förebygga korruption. Utredningen konstaterar att merparten av de statliga myndigheterna har vidtagit någon korruptionsförebyggande åtgärd. Samtidigt gör Statskontoret bedömningen att arbetet med att hantera korruptionsrisker kan utvecklas ytterligare.

Omslag till rapport nr 2015:23

Ett stärkt arbete mot korruption och andra oegentligheter i statsförvaltningen

Inom ramen för arbetet med en god förvaltningskultur har Statskontoret fått i uppdrag att särskilt verka för att utveckla och intensifiera arbetet med att upptäcka och förebygga korruption och andra oegentligheter i staten.

Omslag till rapport nr 2017:111

Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

Statskontoret har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag för bedömning av förekomsten av korruption i kommuner och landsting. I uppdraget har ingått att ge en bild av rättspraxis, forskning och uppfattningen om förekomsten av korruption i kommuner och landsting samt kommun- och landstingsägda företag.

Omslag till rapport 2020:12

Myndigheternas korruptionsrisker. En studie av hur ett konkret stöd i riskarbetet kan utformas.

Studien visar att många myndigheter analyserar vilka risker för korruption som finns i deras verksamhet. Analyserna utgår från mer eller mindre generella bestämmelser, som till exempel myndighetsförordningen, förordningen om intern styrning och kontroll och förordningen om statliga myndigheters riskhantering.

Omslag på rapport om myndigheternas korruptionsrisker

Steg för steg – myndigheternas arbete mot korruption är under utveckling. Slutrapport

Statskontoret har identifierat fyra områden inom vilka myndigheterna bör utveckla sitt arbete mot korruption för att leva upp till regeringens krav om att arbetet ska bedrivas medvetet och strukturerat. Dessa områden är: ledning och organisering, kunskap och medvetenhet, risker och riskanalyser samt åtgärder mot korruption.

Steg för steg.png