Skrifter om korruption

Skrifter om korruption

För dig som vill läsa mer har vi samlat våra egna och andras skrifter om korruption.

Statskontorets handböcker

En kultur mot korruption

Alla statsanställda har ett ansvar för att sträva efter att vara objektiva och verka för att förtroendet för myndigheterna och staten i stort upprätthålls. En viktig del i detta är att förebygga och motverka korruption.

En visselblåsarfunktion – överväganden och praktiska råd

Alla myndigheter måste arbeta förebyggande mot korruption och oegentligheter. Handboken förklarar vilka frågor myndigheterna behöver ställa sig och vilka överväganden de behöver göra om de överväger att inrätta en visselblåsarfunktion.

Statskontorets rapporter

Ledarskapets betydelse för en god förvaltningskultur i staten

En skrift om statliga chefers möjligheter och begränsningar i arbetet med att främja en god förvaltningskultur och hur myndigheterna stöttar sina mellanchefer i detta arbete. Den lyfter fram viktiga utgångspunkter i myndighetsledningens arbete med att främja en god förvaltningskultur.

Myndigheternas arbete för att förebygga och upptäcka korruption

Statskontoret har kartlagt de statliga myndigheternas arbete med att förebygga korruption. Utredningen konstaterar att merparten av de statliga myndigheterna har vidtagit någon korruptionsförebyggande åtgärd. Samtidigt gör Statskontoret bedömningen att arbetet med att hantera korruptionsrisker kan utvecklas ytterligare.

Ett stärkt arbete mot korruption och andra oegentligheter i statsförvaltningen

Inom ramen för arbetet med en god förvaltningskultur har Statskontoret fått i uppdrag att särskilt verka för att utveckla och intensifiera arbetet med att upptäcka och förebygga korruption och andra oegentligheter i staten.

Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

Statskontoret har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag för bedömning av förekomsten av korruption i kommuner och landsting. I uppdraget har ingått att ge en bild av rättspraxis, forskning och uppfattningen om förekomsten av korruption i kommuner och landsting samt kommun- och landstingsägda företag.

 

Skrifter från BRÅ

Korruption i myndighetssverige (PDF)

Motverka otillåten påverkan (PDF)